Deel II: RIO Bezoekers

Onderhavig reglement van interne orde (hierna het “Reglement”) richt zich tot de bezoekers van het Ninia shopping Center (hierna het “Shopping Center”) en is van toepassing op het volledige winkelcentrum, inclusief de parkeerruimten. Het Shopping Center wordt beheerd door AG Real Estate Property Management N.V. met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 58.

 1. Elke persoon die het Shopping Center betreedt, neemt kennis van (de bepalingen van) dit Reglement, aanvaardt deze en leeft deze tevens na. Bezoekers die zich niet schikken naar het Reglement en/of zich schuldig maken aan overlast, vandalisme of geweld, zullen onmiddellijk verzocht worden het Shopping Center te verlaten.
 2. De uitbater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongeval.
 3. Het is verboden flyers uit te delen, enquêtes af te nemen of ambulante handel te voeren zonder voorafgaandelijke toestemming van de beheerder. Dit zowel in het shoppingcenter als aan de in- en uitgangen, als in de parkeerruimten. Bedelen is altijd verboden.
 4. Het gebouw is voorzien van camerabewaking in zowel de publiek toegankelijke als privatieve delen. Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007
 5. Er geldt een algemeen rook- & vapeverbod binnen het Shopping Center.
 6. Dieren zijn niet toegelaten, uitgezonderd assistentiedieren voor hulpbehoevenden.
 7. Het is verboden het Shopping Center te betreden met fietsen, steps, skateborden of andere vervoersmiddelen.
 8. Om veiligheidsredenen is het verboden om voorwerpen onbeheerd achter te laten. Verloren voorwerpen worden 30 dagen bijgehouden en kunnen op vertoon van identiteit worden afgehaald bij de security.
 9. Om de rust en het gebruiksgenot van het shopping Center te garanderen, is het verboden bal- en andere spelen uit te voeren.
 10. Het is niet toegestaan het Shopping Center, hun toebehoren of de beplanting te bevuilen of te beschadigen.

  Er dient gebruik gemaakt te worden van de voorziene afvalbakken om gebruikersafval in te deponeren. Sluikstorten van afval te allen tijde en overal verboden. De 2 beschikbare afvallokalen zijn enkel voor intern gebruik. Deze kunnen enkel gebruikt worden voor het deponeren van afval van de aanwezige handelszaken. Het deponeren van huishoudelijk afval afkomstig van andere filialen zal worden aanzien als sluikstorten. Bij overtreding behoudt het Shopping Center zich het recht voor om aangifte te doen bij de officiële instanties.
 11. Om de correcte werking van de veiligheidsinstallatie niet te hinderen, is het verboden het Shopping Center te betreden met heliumballonnen.
 12. Op verschillende locaties binnen het Shopping Center zijn er rustplaatsen voorzien. Hiervan kan gebruik gemaakt worden op een rustige en serene wijze. Binnen het Shopping Center aangekochte goederen kunnen hier genuttigd worden (ref; Ijsjes, koffie, frisdranken, …). Picknicken is niet toegestaan.
 13. Het nuttigen van alcoholische dranken buiten de daarvoor voorziene terrassen van de horecazaken, is niet toegelaten.
 14. Samenscholing van meerdere personen die overlast veroorzaken en/of doorgangen blokkeren, is te allen tijde verboden.
 15. De toegang tot het Shopping Center wordt ontzegd of geweigerd aan personen die:

  a. kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander verdovend middel;
  b. overlast veroorzaken, de orde te verstoren of aanzetten tot geweld;
  c. zich verzetten tegen controle van de security agenten;
  d. in het bezit zijn van een verboden wapen of een gevaarlijk voorwerp;
  e. in strijd handelen met de bepalingen van dit Reglement van inwendige orde en/of weigeren de richtlijnen op te volgen.

  Termijnen van toegangsverbod worden bepaald door de beheerder en kunnen lopen van minimaal 1 maand tot de definitieve ontzegging tot het Shopping Center.
 16. Leveringen voor handelaars dienen te gebeuren via de loskade gelegen in de Kaardeloodstraat 97, 9400 Ninove. Met uitzondering van de supermarkten dewelke beschikken over een privatieve loskade. Alle transport van goederen gebeurt zoveel mogelijk via de dienstgangen.

  De loskade kan gebruikt worden voor het leveren of ophalen van goederen bestemd voor handelaars binnen het gebouw. Parkeren is er te allen tijde verboden.
 17. Het blokkeren van nood- en/of branddeuren is verboden. Evenals het versperren van de dienst- en nooduitgangen.
 18. Het gebruik maken van versterkte muziek en/of muziekinstrumenten is niet toegelaten, tenzij na akkoord van de beheerder.
 19. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten, uit veiligheidsoverwegingen, worden begeleid door een volwassene of verantwoordelijk persoon tenzij zij over een schriftelijke toestemming van de beheerder beschikken. Begeleiders van groepen dienen duidelijk herkenbaar te zijn. Begeleiders houden voortdurend toezicht in de directe omgeving van hun groep/kind.
 20. Het gebruik van de kiddy rides is toegestaan tot de aangeven leeftijd of gewicht gesteld door de verhuurder van deze speeltuigen. De kinderen dienen te allen tijde begeleid te worden door een volwassene die erop toezien dat de kinderen geen (geluids)overlast veroorzaken voor de omliggende winkels/bezoekers.
 21. Het nemen van foto’s en/of bewegende beelden, zonder voorafgaandelijke toestemming van het beheer, is verboden.
 22. De aanwezigheid van security ontslaat de bezoeker niet van zijn eigen verantwoordelijkheid, ook niet ten aanzien van derden.
 23. Bij overtreding van dit Reglement zal u worden aangesproken door de security en/of de beheerder die bepaalde maatregelen zullen treffen om overlast te beperken. Indien nodig wordt de politie verwittigd en behoudt het Shopping Center zich het recht voor om klacht in te dienen bij de officiële instanties.

 

OPENINGSTIJDEN

Elke dag: 08:00 – 20:00
Op vrijdag open tot 21:00
Zondag: Gesloten

Andere openingstijden voor horeca
Gesloten op officiële feestdagen

Ninia Shopping Center

Kaardeloodstraat 97
9400 Ninove